MENU

#脚本#Linux网络加速一键脚本

December 7, 2017 • Read: 3593 • 网络笔记

本博客在此只做一个转载,感谢作者写出的一键脚本,让更多人方便的干活。 本文转自94ish.me

脚本

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

注意

支持系统

Centos 6+ / Debian 7+ / Ubuntu 14+

BBR魔改版不支持Debian 8

另外 在此图中选NO

魔改BBR

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code