MENU

#羊毛#沈阳迅云1元VPS

January 21, 2018 • Read: 2798 • 杂物铺子

QQ20180121221647.png

主要配置

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 宽带:5M
  • 硬盘:40G SSD
  • 地点:沈阳辽宁

注意 购买需要实名认证,对这方面介意的请避开

点击购买

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code