MENU

#必备#屏蔽阿里云监控

February 25, 2018 • Read: 5980 • 网络笔记

卸载阿里云盾监控

wget http://update.aegis.aliyun.com/download/uninstall.sh

chmod +x uninstall.sh

./uninstall.sh

wget http://update.aegis.aliyun.com/download/quartz_uninstall.sh

chmod +x quartz_uninstall.sh

./quartz_uninstall.sh

删除残留

pkill aliyun-service

rm -fr /etc/init.d/agentwatch /usr/sbin/aliyun-service

rm -rf /usr/local/aegis*

屏蔽云盾 IP

iptables -I INPUT -s 140.205.201.0/28 -j DROP

iptables -I INPUT -s 140.205.201.16/29 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.201.32/28 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.192/29 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.200/30 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.184/29 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.183/32 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.206/32 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.205/32 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.195/32 -j DROP
iptables -I INPUT -s 140.205.225.204/32 -j DROP
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

5 Comments
  1. 我是手动关闭了阿里云盾和阿里云服务的进程的!

  2. [...]六,清除阿里云监控[...]

  3. 没想到阿里云监控是在藏在服务器里的

    1. @TM博客对啊,基本上阿里的都有监控,比如我之前写过一篇爬墙文章,网站放在国内阿里云上,被检测到禁止访问了。 另外贵站好像因为pajx刷新或者其他原因? 文章无法打开

    2. @空白网络大哥不是在美国吧,还不睡|´・ω・)ノ