MENU

#工具#MacBook的微信如何双开/防撤回

September 1, 2019 • Read: 1017 • 软件下载

在使用MacBook的时候我们经常碰到一个问题,那就是微信无法双开启用,当然并不是没有解决的办法。

下载

原github地址:https://github.com/MustangYM/WeChatExtension-ForMac

备份下载地址:https://pan.aihoom.com/s/6qxdsbvy

使用

懒人一键

打开终端输入:

curl -o- -L https://raw.githubusercontent.com/lmk123/oh-my-wechat/master/install.sh | bash -s

常规安装

下载软件后解压,进入文件夹,找到

install

将其直接拖入终端中,然后回车运行

重启微信使用

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code