MENU

#脚本#Linux一键测速脚本

November 30, 2022 • Read: 570 • 杂物铺子

总是要用到脚本测速,这大概就是吃灰VPS能够做到的唯一一个很好的事情吧。hhhhh

不想一直到GitHub上去找了。 所以这里记录一下
原GitHub地址如下:

https://github.com/spiritLHLS/ecs

脚本使用

融合怪测评脚本

bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh)

bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://github.com/spiritLHLS/ecs/raw/main/ecs.sh)

纯测IP质量(IP黑还是白)(含IPV4和IPV6)

bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/qzcheck.sh)

bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://github.com/spiritLHLS/ecs/raw/main/qzcheck.sh)

死循环测路由

bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/spiritLHLS/ecs/main/foreverreturn.sh)
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code