MENU

AMH5.3开心版

November 30, 2016 • Read: 3091 • 网络笔记

破解说明

1.去除授权,去除文件完整性验证.

2.可无限次下载所有模块.

3.由于模块下载是通过我的服务器,可能不是最新的

5.不推荐centos7安装,系统请去官网看系统支持说明

6.感谢云端互联提供的源

 

问题说明

安装错误请执行以下三个命令

1.请执行 yum -y install wget #安装yum

2.请执行 echo -e "options timeout:1 attempts:1 rotate\nnameserver 114.114.114.114\nnameserver 8.8.8.8" >/etc/resolv.conf; #切换DNS

3.请执行 wget http://wget.ca/Sh/yum.sh -O yum.sh;sh yum.sh #更换yum源至阿里yum源

安装&卸载

云端Panel 极速安装:极速免编译安装方式 (安装时间1至3分钟)

wget http://amh.ydidc.top/YD-panel.sh && bash YD-panel.sh 2>&1 | tee YD-panel.log

(备用)wget http://amh.janch.top/YD-panel.sh && bash YD-panel.sh 2>&1 | tee YD-panel.log

云端Panel 编译安装:编译安装方式 (安装时间5至15分钟)

wget http://amh.ydidc.top/YD-panel.sh && bash YD-panel.sh gcc 2>&1 | tee YD-panel.log

(备用)wget http://amh.janch.top/YD-panel.sh && bash YD-panel.sh gcc 2>&1 | tee YD-panel.log

懒人版:
懒人版说明:全自动安装php7.0\lnmp\pure-ftpd\amftp\phpmyadmin等建站必备的模块,无需再一个一个下载安装。


懒人版 极速安装:
wget http://amh.ydidc.top/YD-panel2.sh && bash YD-panel2.sh 2>&1 | tee YD-panel.log

(备用)wget http://amh.janch.top/YD-panel2.sh && bash YD-panel2.sh 2>&1 | tee YD-panel.log

懒人版 编译安装:

wget http://amh.ydidc.top/YD-panel2.sh && bash YD-panel2.sh gcc 2>&1 | tee YD-panel.log

(备用)wget http://amh.janch.top/YD-panel2.sh && bash YD-panel2.sh gcc 2>&1 | tee YD-panel.log


AMH5.3 一键转换为云端Panel(安装过之前的二次开发版本或官方版的可转换为云端Panel版)
wget http://amh.ydidc.top/convert.sh && bash convert.sh

卸载

killall php-fpm

amh nginx stop

amh mysql stop

rm /root/amh -rf;

rm /home/usrdata /home/wwwroot -rf;

rm /usr/local/amh* -rf;

rm /usr/local/libiconv* -rf;

rm /usr/local/nginx* -rf;

rm /usr/local/mysql* -rf;

rm /usr/local/php* -rf;

rm /etc/init.d/amh-start /etc/amh-iptables /bin/amh -f;

rm -f amh.sh

Last Modified: March 16, 2017
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code